Cơ cấu tổ chức tại Trung tâm KTTH - HN - DN Hải Dương

 

Tên phòng ban

 

 

Họ tên

(chức vụ)

 

Địa chỉ liên lạc

 

 

 

 

Lãnh đạo

 

 Phụ trách 

Th.S Nguyễn Minh Khuê

 

 

 

 Phó giám đốc

Th.S Hồ Văn Quang 

 

 

 

Phó giám đốc

Phan Thị Huệ 

 

 

 

Tổ Giáo vụ - Công tác học sinh 

 Tổ trưởng

Đào Quang Hải

 

 

 

 

 Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp  

 

 Tổ trưởng 

Đặng Thị Hằng 

 

 

 Tổ phó

Trần Thị Mai Hương 

 

 

 

Tổ Giáo dục thương xuyên 

 Tổ trưởng 

Nguyễn Viết Sơn 

 

 

 Tổ phó

Trần Hải Sức 

 

 

 

 

Tổ Dịch vụ - Tư vấn việc làm 

 

 Tổ trưởng 

Lê Thanh Sơn 

 

 

 Tổ phó

Vũ Đức Minh 

 

 Tổ phó

Nguyễn Văn Đức 

 

 

 

    Tổ Hành chính - Tài vụ  

 

 

 Tổ trưởng   

Nguyễn Thị Hồng Qúy

 

 

Tổ phó

Phạm Thị Nga